Térítési díjak

Tájékoztatás a Jászfényszaru Városi Bölcsőde térítési díjairól, valamint az igénybe vehető kedvezményekről

A gyermekek napközbeni ellátását ezen belül a bölcsődei ellátást elsősorban az 1997. évi XXXI. törvény valamint a 15/1998 NM rendelet szabályozza.
1997. évi XXXI törvény (GYVT) 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért (…,), valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
Intézményünkben étkezésért és gondozásért is kell térítési díjat fizetni. A Gyvt és a helyi önkormányzati rendelet alapján ezek az összegek a család egy főre jutó jövedelmének figyelembevételével kerülnek megállapításra.

Étkezési térítési díj:
 A gyermek, napi bölcsődei étkezéséért kell fizetni, ez 2 főétkezést és 2 kisétkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában.
Ha az egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, akkor az étkezésért térítési díjat szükséges fizetni.
Jelenleg a bölcsődében az étkezésért fizetendő térítési díj: 675.- Ft Ft/ellátási nap
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
 vagy nevelésbe vették.

Gondozási térítési díj:
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2020 (III. 19.) számú önkormányzati rendeletével módosított gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV.25.) számú önkormányzati rendelete alapján a Jászfényszaru Városi Bölcsődében gondozásért fizetendő térítési díjakat az étkezési térítési díj számításának szabályihoz igazítva állapítjuk meg.
Ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, akkor 600 forint a gondozási díj/ ellátási nap.
Ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a minimálbér nettó összegének 130%-át, de nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 140%-át, akkor 800 forint a gondozási díj
/ ellátási nap.
Ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a minimálbér nettó összegének 140%-át, akkor 1000 forint a gondozási díj
/ ellátási nap.

Gyvt. 150 § 6)  Bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,
e) a védelembe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Bölcsődei egyéb szolgáltatások díjazása

•          Időszakos gyermekfelügyelet:         1200.-ft/ óra + napi étkezési díj
•          Játszócsoport:                                    1000.-ft/gyermek/alkalom
•          Tanácsadás:                                         ingyenes